Ang Paniniwala Namin

Ang among mission at calling sa yesHEis ay ang I-mobilize ang mga Christians na makapag share ng Gospel sa mga taong nakapaligid sa kanila. Everything we do flows out of what we believe, which is:

  • Ang Bible ay infallible, holy, inspired Word of God, at ang supreme authority in matters of faith at behavior.
  • May eternal at nag-iisang Diyos na may tatlong persona: Father, Son, at Holy Spirit.
  • Si Hesus ay Diyos, conceived by the Holy Spirit at ipinanganak ng birhen na si Mary. Namuhay Siya nang walang pagkakasala at pinasan ang kasalanan ng sangkatauhan, namatay, muling nabuhay, at umakyat sa Langit. Balang araw babalik Siyang muli in power and glory.
  • Si Hesus lamang ang daan sa kaligtasan.
  • Ine-enable tayo ng indwelling ng Holy Spirit para makapamuhay tayo ng godly life
  • Ang sinumang maniniwala kay Hesus ay maliligtas sa eternal condemnation at magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
  • Ang mga tunay na sumasampalataya at sumusunod kay Hesus ay miyembro ng Kaniyang katawan, ang Church.
  • Bilang church, tayo ay responsible sa pagpapalaganap ng Magandang Balita.

Ang yesHEis ay initiative ng Christian Vision - isang global Christian charity with evangelism at its heart.